Úplata za předškolní vzdělávání

Vnitřní předpis ředitelky o úplatě za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy podle § 123 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v pozdějším znění a podle § 6 Vyhlášky č. 14 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovila tento vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání.

I.

Osoby povinné hradit úplatu

 1. Povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen úplata) má zákonný zástupce dítěte, který přihlásil dítě k docházce do Mateřské školy Blučina (dále jen MŠ), pokud se na něj nevztahuje bod 2. a bod 3.

 2. Bezúplatné vzdělávání se poskytuje dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Znamená to, že i v případě odkladu školní docházky se školné neplatí.

 3. Podle zákona č. 472/2011 Sb., a zákona č. 366/2011 Sb., je osvobozen od úplaty:

 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy a přede dnem splatnosti úplaty podá ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc.

skolkablucina.czII.

Výše a splatnost úplaty

 1. Úplata činí 400,- na jedno dítě měsíčně.

 2. Výše úplaty byla stanovena tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na jedno dítě.

 3. Úplata je splatná vždy do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud se ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupce jinak, a provádí se bezhotovostně poukázáním stanovené částky na účet MŠ č. 27-1962170267/0100

 4. Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, bude hradit úplatu v plné výši, tj. 400,- Kč.

 5. V případě omezení provozu MŠ v měsíci červenci se úplata poměrně sníží. Úplata se hradí jen za děti, které v tomto měsíci MŠ navštěvují. Ředitelka MŠ částku oznámí 2 měsíce předem. V měsíci srpnu, kdy bude provoz přerušen po celý měsíc se nebude úplata hradit vůbec.

III.

Možnost sankcí

Neuhradí-li zákonný zástupce dítěte opakovaně úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady, podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), může ředitelka MŠ po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

IV.

Přestane-li dítě během roku navštěvovat MŠ ze závažných důvodů (změna bydliště apod.) bude vyúčtování úplaty provedeno i mimo stanovený termín podle dohody.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018 a nahrazuje předchozí předpis ze dne 31.8.2017.

V Blučině,1.8.2018 Bc. Martina Jochmanová, ředitelka MŠ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *