Školní řád

Školní řád 2018-2019

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č. j. 103/2018

 

 

 

Skartační znak: A 5

Vydal: Mateřská škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Komenského 122, Blučina 66456

Vypracovala: Bc. Martina Jochmanová, ředitelka školy

Řád nabývá platnosti ode dne: 31. 8.2018

Řád nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2018

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Cíle předškolního vzdělávání
 3. Přijímání dětí do mateřské školy
 4. Organizace a provoz mateřské školy

4.1. Úplata za předškolní vzdělávání

4.2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

4.3. Povinné předškolní vzdělávání

4.4. Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

5. Práva a povinnosti dětí a rodičů

5.1. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v mateřské škole

7. Základní pravidla zacházení s majetkem školy

8. Závěrečná ustanovení

  1. Úvodní ustanovení

Ředitelka Mateřské školy Blučina vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a jinými souvisejícími normami.

Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Blučina, okres Brno-venkov, Komenského 122, 664 56 Blučina (dále jen mateřská škola), a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

  1. Cíle předškolního vzdělávání

 • mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

 • podílí se na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů

 • předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání

 • poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Radost, smích a písničky z naší malé školičky“, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

  1. Přijímání dětí do mateřské školy

Při přijímání dětí do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s §34, zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád).

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok se koná v období od 2. května do 16. května daného roku.

 • Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. Zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

 • Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 • Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy.

 • Přijetí dítěte do MŠ se řídí kritérii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy a zákonné zástupce s nimi předem seznámila. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení a to do 30 dnů po odevzdání žádosti.

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce je tuto skutečnost povinen oznámit nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.

 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 • Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy uzavře ředitelka se zákonným zástupcem dítěte písemnou dohodu o docházce a stravování dítěte v MŠ.

 • O zařazení dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka školy.

4. Organizace a provoz mateřské školy

  1. Úplata za předškolní vzdělávání
 • Úplata za předškolní vzdělávání je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Podrobně ji upravuje Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání. Vnitřní předpis je zveřejněn na určeném místě a k nahlédnutí u ředitelky školy.

 • Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy.

 • Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky 43/2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 • Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. 9. do 31. 8.

 • Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 • Způsob stravování a jeho rozsah stanoví ředitelka školy po dohodě s rodiči při přijetí dítěte do MŠ. Dítě, které je přítomno v MŠ v době podávání jídla, se stravuje vždy.

 • Podrobnější informace jsou uvedeny ve Vnitřním předpise o stravování (řeší i způsob odhlašování dětí ze stravy).

  1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 • Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin (v 16.30 již rodiče opouštějí areál MŠ).

 • Přístup do MŠ je vchodem z ulice Komenského a vchodem do dvora z ulice Na Lázních .

 • Rodiče přivádějí děti do 8.15 hodin. V 8.15 již rodiče opouštějí areál mateřské školy.

 • Rodiče při příchodu předají dítě osobně učitelce.

 • Děti, které jdou po obědě domů, si rodiče vyzvedají:

od 12:00 do 12:15 z tříd Vrabečků a Motýlků

od 12:15 do 12:30 z tříd Hvězdiček, Sluníček, Včeliček a Rybiček.

Děti s celodenní docházkou odchází od 14:00 v 1. nadzemním podlaží a v 14:15 v 2. nadzemním podlaží.

 • Rodiče mohou v odůvodněných případech přivést nebo vyzvednout dítě i mimo stanovenou dobu, ale vždy po předchozí domluvě s třídní učitelkou.

 • Doba odpočinku – děti se do spánku nenutí, respektují se jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.

 • Vyzvedávání dětí z mateřské školy jinou osobou, nebo nezletilou osobou – dítě bude předáno pouze na základě písemného zmocnění zákonných zástupců (tiskopis je možné vyzvednout u učitelky dítěte nebo ředitelky MŠ) – tiskopis podepíší oba zákonní zástupci dítěte.

 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 4-5 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanoví rozsah omezení nebo přerušení provozu školy a informuje o tom zákonné zástupce nejméně 1 měsíc předem.

 • Provoz může být omezen, nebo přerušen i v jiném období – např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem.

Provoz věkově smíšených tříd:

Třída Motýlci:

6:30 hodin – 16:30 hodin

Učitelka Bc. Martina Jochmanová, učitelka Anna Zálešáková

Asistentka pedagoga Simona Nezmeškalová

Třída Vrabečci:

8:00 hodin – 14:15 hodin

Učitelka Bc. Jarmila Rožnovská

Třída Hvězdičky:

6:30 hodin – 16:30 hodin

Učitelka Věra Rudolecká

Třída Rybičky

7:45 – 14:45 hodin

Učitelka Lenka Odehnalová

Třída Sluníčka

7:30 – 16:00

Učitelka Alena Cahová

Třída Včeličky

7:30 – 15:30

Učitelka Hana Hanousková

Organizace dne jednotlivých tříd je vyvěšena u tříd na nástěnce, na www stránkách.

Režim dne je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální potřeby dětí:

Motýlci a Vrabečci (1. nadzemní podlaží)

6:30 – 8:00 scházení dětí u Motýlků, hry dle přání dětí, rozdělení do tříd

8:00 – 9.45 hry dle výběru nebo nabídky, didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní) ve skupinách i individuální, tělovýchovné chvilky, úklid hraček, hygiena

8.30 – 9.00 postupná svačina

9.30 – 11.30 pobyt venku (pobyt venku se operativně může upravit dle počasí)

11.40 – 12.00 příprava na oběd, oběd

12.00 – 14.00 hygiena, odpočinek na lehátku, program pro nespavé děti

14.00 – 16.30 svačina, hry, dokončování výtvarných prací a výrobků, individuální práce

(14:15 odchází děti ze třídy Vrabečků do třídy Motýlků)

16:30 konec provozu ve třídě Motýlků

Hvězdičky, Sluníčka, Včeličky a Rybičky (2. nadzemní podlaží)

6:30 – 7:45 scházení dětí u Hvězdiček, hry dle přání dětí, rozdělení do tříd

7:30 odchází děti do Sluníček a Včeliček

7:45 odchází děti do třídy Rybiček

8:00 – 9.45 hry dle výběru nebo nabídky, didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní) ve skupinách i individuální, tělovýchovné chvilky, úklid hraček, hygiena

8.30 – 9.00 postupná svačina

9.30 – 11.30 pobyt venku (pobyt venku se operativně může upravit dle počasí)

11.40 – 12.00 příprava na oběd, oběd

12.00 – 14.00 hygiena, odpočinek na lehátku, program pro nespavé děti

14.00 – 16.30 svačina, hry, dokončování výtvarných prací a výrobků, individuální práce

14:45 odchází děti z Rybiček do třídy Hvězdiček

15:30 odchází děti ze třídy Včeliček do třídy Sluníček

16:00 se všechny zbylé děti přesouvají do třídy Hvězdiček

16:30 konec provozu ve třídě Hvězdiček

  1. Povinné předškolní vzdělávání
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 souvislé hodiny denně, kdy začátek povinné doby je od 8:00 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol).
 • Zákonný zástupce je povinen omlouvat dítě z povinného předškolního vzdělávání ze zdravotních a jiných důvodů nejpozději do 3 dnů od začátku.
 • Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání zákonní zástupci zaznamenávají do omluvného listu.
 • V případě neomluvené, nebo dlouhodobé neúčasti na vzdělávání, mateřská škola kontaktuje OSPOD.
  1. Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro toto dítě zvolit individuální vzdělávání.
 • Tuto skutečnost písemně oznámí zákonný zástupce dítěte ředitelce MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku, lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno ředitelce MŠ.
 • Oznámení musí obsahovat:
 • Jméno a příjmení dítěte

 • Rodné číslo dítěte

 • Adresu trvalého pobytu dítěte

 • Období, ve kterém se bude dítě individuálně vzdělávat

 • Důvody pro toto vzdělávání.

 • Ředitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti budou vycházet ze ŠVP PV školy s názvem „Radost, smích a písničky z naší malé školičky“ a RVP PV.

 • Ředitelka stanoví způsob a termíny, kdy se musí rodič s dítěte dostavit do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí.

 • Řádný termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech je stanoven na poslední týden v listopadu, náhradní termín je stanoven na první týden v prosinci.

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte

 • Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověřování, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání.

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek, dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat, dítě zahájí pravidelnou denní docházku.

 • Na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy a její následující realizaci.

 • Nástupem k povinné školní docházce, pokud mu není povolen odklad školní docházky.

Jiný způsob vzdělávání

 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky.

 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

5. Práva a povinnosti dětí a rodičů

Práva zákonných zástupců dítěte

 • Na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání.
 • Podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů.
 • Vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).
 • K vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci.
 • Mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

Povinnosti zákonných zástupců dítěte

 • Spolupracovat s pedagogem na výchovně vzdělávacím procesu a zabezpečit tak vyšší zájem dítěte. Vyhláška č. 27/2016 sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných stanovuje postup pro naplňování tohoto zájmu:

 • Pedagog provede diagnostiku daného dítěte a konzultuje své závěry se zákonným zástupcem, který potvrdí předání informací o dítěti svým podpisem.

 • Pokud pedagog doporučí návštěvu školského poradenského zařízení (ŠPZ) může nastat: zákonný zástupce souhlasí s návštěvou SPZ

zákonný zástupce nesouhlasí s návštěvou SPZ – v tomto případě má pedagog právo kontaktovat Odbor sociálně právní ochrany dítěte.

 • Předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost.
 • Hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání.
 • Jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje:
 • jméno a příjmení dítěte,
 • rodné číslo,
 • státní občanství,
 • místo trvalého pobytu,
 • zdravotní pojišťovnu dítěte,
 • dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností,
 • telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt).
 • Oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky, e-mailem nebo osobně.
 • Doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve (pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list).
 • Nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.
 • V řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování.
 • Dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy).
 • Zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota…)
 • Bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích.
 • Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 • Zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

Práva dětí

 • Na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností.

 • Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

 • Na volný čas a hru, na styk s jinými dětmi a lidmi, svobodnou volbu činností, soukromí, na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb.

 • Právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání.

 • Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).

 • Na emočně kladné prostředí.

 • Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem),
 • Pokud je ve třídě vzděláváno individuálně integrované dítě, poskytuje mu mateřská škola vzdělávání podle ustanovení § 16 – 19 školského zákona v platném znění a vyhlášky č. 27-2015 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

Povinnosti dětí

 • Dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě.
 • Řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy.
 • Šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…).
 • Dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).
 • Chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí.
 • Dodržovat pravidla hygieny.

5.1 Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 • Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
 • Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v mateřské škole

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 • Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného „Zmocnění“ učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči nebo zákonnému zástupci!!!
 • Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz).

 • Rodiče nebo jimi pověřené osoby použijí pro vstup do budovy v předem vymezených časech čip, který obdrží při nástupu dítěte do mateřské školy. Při ukončení docházky dítěte vrátí čip nepoškozený. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě čipu, je povinností nahlásit tuto skutečnost pověřené učitelce, aby byl tento čip zneplatněn. Náklady za poškozený nebo ztracený čip nese zákonný zástupce dítěte. Každý uživatel čipu má za povinnost nevpouštět do budovy neznámé osoby.
 • Při nástupu dítěte do mateřské školy, má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se rodiče mohou s ředitelkou a třídními učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.
 • Rodiče předávají do MŠ dítě zdravé. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí mohou učitelky nepřijmout do MŠ dítě s infekčním onemocněním. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti bříška..) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • V případě, že dítě začne vykazovat známky onemocnění a nelze se spojit se zákonnými zástupci, pedagog kontaktuje rychlou zdravotní pomoc (155). Pedagog nesmí podávat dítěti žádné léky, není totiž odborně vzdělán v lékařském oboru. Pedagog má právo požadovat od zákonného zástupce dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí
 • Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.
 • Rodiče dbají na to, aby děti do MŠ nenosily cenné nebo nebezpečné předměty a hračky (prstýnky, řetízky, drobné a ostré předměty, žvýkačky, tvrdé bonbony apod.).
 • Školním úrazem se rozumí úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
 • Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době svého pobytu v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. V případě řešení pojistných událostí jednají zákonní zástupci s ředitelkou MŠ.
 • V případě úrazu jsou všichni zaměstnanci povinni poskytnout první pomoc, popřípadě přivolat lékařskou pomoc. Zároveň neprodleně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.
 • V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.
 • V oblasti prevence sociálně patologických jevů učitelky hravou formou poučují děti o bezpečném chování v prostředí MŠ a při dalších aktivitách mimo areál MŠ a vysvětlují dětem možná rizika, vedou s dětmi rozhovory o vlastní bezpečnosti při setkávání s lidmi, učí je rozeznávat pozitivní a negativní postoj k návykovým látkám.

7. Základní pravidla zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

8. Závěrečná ustanovení

Platnost a účinnost školního řádu

Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou MŠ a je účinný od 1.9.2018.

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti s nimi budou seznámeni všichni pracovníci MŠ a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

Seznámení pracovníků a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení pracovníků s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. Nově přijímané pracovníky seznámí se školním řádem ředitelka MŠ při jejich nástupu do práce. O vydání a obsahu školního řádu informuje MŠ zákonné zástupce dětí zpřístupněním výtisku.

Základní závazné legislativy

– Úmluva o právech dítěte, Základní listina práv a svobod

– Zákon 561/2004 Sb., o předškolním základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

– Vyhláška MŠMT ČR 14/20004 a 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

– Vyhláška MŠMT ČR 73/2005 a novela 62/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

– Vyhláška MZ 410/2005Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a 137/2004 a novela 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

– Vyhláška MŠMT 107/2005 Sb., o školním stravování

– Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, vyhláška MŠMT 364/2005 a novela 389/2006 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *